Centra voor Topsport & Onderwijs opnieuw geaccrediteerd


De eerste accreditatie van de Centra voor Topsport & Onderwijs (CTO) vond plaats in 2009. Nu, in 2017 zijn op basis van een uitvoerige beoordelingsprocedure de CTO’s Amsterdam, Noord (Heerenveen), Papendal en Zuid (Eindhoven) tot en met 2020 geaccrediteerd. In 2017 komt daar als 5e CTO Metropool Den Haag Rotterdam bij.

NMC Bright heeft NOC*NSF ondersteund in het ontwerp van een nieuw accreditatie- & vistiatiemodel waarin het ontwikkelen en verbeteren van de verschillende CTO's centraal staat. Op basis van dit model heeft NOC*NSF besloten tot toekenning van de accreditatie van de vijf bovenstaande CTO's. Dit besluit is mede tot stand gekomen op basis van het advies van een onafhankelijke commissie Tosportinfrastructuur waaraaan NMC Bright in de persoon van Wouter Kuperus haar medewerking heeft verleend. Met deze positieve beoordeling is een nieuwe stap gezet in de verdere ontwikkeling van het concept van de Centra voor Topsport en Onderwijs in Nederland, dat bij de Spelen van Rio z’n waarde meer dan heeft bewezen. Het aantal Top10 prestaties en de diversiteit van de verschillende presterende sporten bij de Olympische Spelen is grotendeels voortgekomen uit programma’s die op de Topsportcentra zijn geconcentreerd.

Centra voor Topsport en Onderwijs
Een topsportcentrum krijgt de accreditatie CTO als zij de topsportprogramma’s van de sportbonden optimaal kan faciliteren. Aangezien het centraal aanbieden van voorzieningen grote voordelen heeft, geldt ook voor de nieuwe beleidsperiode het uitgangspunt ‘clusteren waar het kan en separaat waar het moet’. In uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer de locatie sport-specifiek is, wordt gesproken van een ‘Nationaal Topsport Centrum (NTC)’. De aanvraagprocedure voor een NTC-status loopt separaat via de sportbonden. Waterpolo en Triathlon zijn voorbeelden van NTC’s. De CTO's zijn bedoeld voor de hoogste nationale senioren en talenten van topsportprogramma's van bonden. Uniek aan de CTO's is dat op één locatie fulltime trainen, studeren en wonen optimaal te combineren is, met minimale reistijden.

Kwaliteitseisen
De eisen waaraan CTO's moeten voldoen om te worden erkend en geaccrediteerd, liggen op het gebied van organisatie, infrastructuur, trainingsaccommodaties, onderwijs, huisvesting, experts/begeleiding en (para)medische voorzieningen. Daarnaast moeten CTO's minstens twee sportbonden, vier programma's en 50 topsporters 'in huis' hebben en faciliteren op het gebied van trainen, wonen en studeren. Voor de nieuwe cyclus is ook vastgelegd dat de CTO’s de verantwoordelijkheid nemen voor de regio. Dit betekent dat zij ook de instroomprogramma’s van de sportbonden optimaal faciliteren. Een instroomprogramma is een regionaal talentprogramma (RTC) van een sportbond met het doel dat sporters instromen in de landelijke topsportprogramma’s. Zo neemt CTO Papendal de verantwoordelijkheid voor de regio Oost (Gelderland en Overijssel) en werkt daarin nauw samen met de bestaande topsportorganisaties in deze regio.

CTO Metropool Den Haag Rotterdam
In de regio Zuid-Holland wordt al nauw samengewerkt tussen met name de steden Den Haag, Rotterdam en Dordrecht, waar zich instroomprogramma’s van sportbonden hebben gevestigd. In de afgelopen jaren faciliteerde Topsport Den Haag de succesvolle NTC’s Zeilen en Beachvolleybal. In samenwerking met het Watersportverbond en Volleybalbond hebben de drie steden een gezamenlijke aanvraag voor de accreditatie als CTO gedaan. Deze is door NOC*NSF gehonoreerd als CTO onder voorwaarden. Deze voorwaarden hebben met name betrekking op organisatievorm, waarbij de steden en bonden tot 1 juli 2017 de tijd krijgen om dit goed te borgen.

Visitatie
Vanaf voorjaar 2017 start het visitatietraject dat volgt op de accreditatieronde. In de visitatie staat het verder ontwikkelen en verbeteren vand e CTO's centraal. Deze visitatie wordt uitgevoerd door NMC Bright in amenwerking met NOC*NSF en verschillende experts uit binnen- en buitenland. 
 
Commissie Topsportinfrastructuur
De commissie Topsportinfrastructuur bestaat naast Wouter Kuperus (voorzitter) uit Paul van Maanen (onderwijs, bestuursvoorzitter ROC Midden-Nederland), Hans Spigt (overheid, ministerie SZW, oud wethouder Dordrecht en Utrecht, Peter Verlooij (topsport, oud technisch directeur KNAU).